Post Image

Tìm lại cân cân bằng của cuộc sống, sau những biến cố. … Có lẽ sẽ viết tiếp khi cảm xúc thật sự tuôn trào…

Nguoi Duy Xuyen at 10:31 am, April 12, 2020 - Reply

so beautyfull